ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ประกาศฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สั่งพิมพ์หน้านี้
ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน ปฏิบัติงานศูนย์ป้องกันการทุจริต
7 กันยายน 2560

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน

*********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์   ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานศูนย์ป้องกันการทุจริต  นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน   ตามตารางรายชื่อที่แนบท้ายประกาศ  โดยมีรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่ทดสอบ  ดังนี้

วันที่สอบ                  :         วันพฤหัสบดีที่  14  กันยายน  พ.ศ. 2560

เวลาสอบ                  :         9.00 –12.00 น.    (ทั้งนี้ หากมาหลังเวลา 9.15 น. ธนาคารจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ)

สถานที่สอบ               :         ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่  ห้องวิมานเมฆ  ชั้น 3  อาคาร 2

ทดสอบข้อเขียน    :          
ตำแหน่ง  หัวหน้าส่วนงานเฝ้าระวังและตรวจจับธุรกรรม
1. ความรู้ด้านการบริหารจัดการทุจริต (Fraud Management)
2. ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านการป้องกันการฟอกเงิน (แบบปรนัย)

ตำแหน่ง  พนักงานป้องกันการทุจริตอาวุโส  และพนักงานป้องกันการทุจริต
1. ความรู้พื้นฐานด้านการป้องกันการทุจริต (Fraud Prevention)
2. ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านการป้องกันการฟอกเงิน (แบบปรนัย)

 

ข้อกำหนดในการทดสอบ :
1.โปรดแต่งกายสุภาพ  มิฉะนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
2.ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน  ไปแสดงตัวในวันเข้าสอบ
3.ห้าม  ใช้เครี่องคำนวณ
4.ห้าม  นำสมุด หนังสือ เอกสาร หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบทุกกรณี

ประกาศผลสอบข้อเขียน  : วันศุกร์ที่  22  กันยายน พ.ศ. 2560     ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน  ชั้น 11   อาคาร 2  หรือทาง Website ของธนาคาร www.ghbank.co.th

คำเตือน   หากมีการทุจริตในการทดสอบ  จะหมดสิทธิในการสอบและการพิจารณาบรรจุเข้าเป็นพนักงาน

ทั้งนี้  ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบข้อเขียนข้างต้น  ธนาคารได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้  หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด  ธนาคารขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคาร

 

ประกาศ  ณ วันที่    7    กันยายน  พ.ศ. 2560
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์


รายชื่อบุคคลภายนอกที่มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนงานเฝ้าระวังและตรวจจับธุรกรรม

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ลำดับที่ ชื่อ - สกุล
A1 นาย ธีระพล ฤทธิ์ภิญโญ A3 นาย ศิวัช นิ่มนวล
A2 นางสาว ลภัสรดา ดอนยังภัย        

ตำแหน่ง พนักงานป้องกันการทุจริตอาวุโส

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ลำดับที่ ชื่อ - สกุล
B1 นาย ดนัย จันทสุวรรณ B4 นาย ภาคิน จินดาวงศ์
B2 นาย พงษ์ศักดิ์ บุญสมพงษ์ B5 นางสาว ศิศิรา นพตระกูล
B3 นางสาว พิราวรรณ ชูศักดิ์        
ตำแหน่ง พนักงานป้องกันการทุจริต
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ลำดับที่ ชื่อ - สกุล
C1 นาย กมลพัชร พลรบ C13 นางสาว โชติภา พลศักดิ์
C2 นางสาว กัญญ์ชิสา พันนิตย์อุดม C14 นาย ไชยกิจ เรืองดิษฐ์
C3 นางสาว จิตต์นภา ประชาศรี C15 นาย ณัฐพล ตระกูลประดิษฐ์
C4 นางสาว จิรัฎฐา แก้วดวงตา C16 นางสาว ทิวาพร สุนทรกระจ่าง
C5 นางสาว จุฑานันท์ วงษ์วิสิทธิ์ C17 นาย ธวัฒชัย จันทร์เทพ
C6 นางสาว จุติพร สารินทร์ C18 นางสาว ธัญกานต์ ลาพร
C7 นาย เจษฎา สอนสิทธิ์ C19 นางสาว นันท์นภัส นาเมืองรักษ์
C8 นาย เฉลิมชัย ศิลาขาว C20 นาย         ปฐมพงศ์  อิศรางกูร ณ  อยุธยา
C9 นางสาว ชณัฐกานต์ กันทะเนตร C21 นาย ปรเมษ นครชัยศรี
C10 นางสาว ชไมพร แท่นทอง C22 นางสาว ปรัศนียา มีธนามันต์
C11 นางสาว ชลาทิพย์ เปล่งปลั่งศรี C23 นางสาว ปัณฑ์ชนิต แก้วศรี
C12 นางสาว ชัญญพัชญ์ อุดมทรัพย์ C24 นางสาว ปิยะภรณ์ แก้วขาว

ตำแหน่ง พนักงานป้องกันการทุจริต

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ลำดับที่ ชื่อ - สกุล
C25 นางสาว พัชรี ปฐมพรวิวัฒน์ C37 นาย ศักดา วงษา
C26 นางสาว พัณณ์ชิตา ทองบ่อ C38 นางสาว สุชาดา ชนะโพธิ์
C27 นาย พุฒิพรหม นิยมทรัพย์ C39 นางสาว สุพิชญา แสนประเสริฐ
C28 นาย ภัทร ฟักเงิน C40 นางสาว สุภาพร สมบูรณ์
C29 นาย ภิญโญ เชื้อสิงห์โต C41 นางสาว สุภาวดี วงษ์ตีบ
C30 นางสาว มาริษา ยวงสุวรรณ์ C42 นาย อติชาต จันเดชชนะวงศ์
C31 นาย ราวิน ไชยทิพย์ C43 นาย อภิชาต จันทรส
C32 นาย ลิลิต สักลอ C44 นางสาว อมรรัตน์ ศักดิ์ศิริ
C33 นาย วิบูลย์ ศรีเพ็ชร C45 นาย อรรฆย์ ดีนาง
C34 นางสาว ศรัณย์พัทธ์ กิมสุวรรณ C46 นางสาว อัญชสา บรรจบปี
C35 นางสาว ศรัณยา ตันติจรัสชัย C47 นางสาว อุบล จันทาพูล
C36 นาย ศราวุธ แก่นแก้ว