ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ประกาศฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สั่งพิมพ์หน้านี้
ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานฝ่ายสอบทานสินเชื่อ
2 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง  ผลการคัดเลือก

------------------------------

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด เพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานฝ่ายสอบทานสินเชื่อ นั้น บัดนี้ ธนาคารได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ธนาคารจึงขอประกาศผลการคัดเลือกของธนาคารดังนี้


ตำแหน่งพนักงานสอบทานสินเชื่ออาวุโส

-ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก-

 

ประกาศ  ณ วันที่   2   กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2560

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์