ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ประกาศฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สั่งพิมพ์หน้านี้
ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์
11 มกราคม 2560

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง  รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

------------------------------------------------

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด เพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ นั้น

บัดนี้ ธนาคารได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ธนาคารจึงขอประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกที่สอบผ่านการคัดเลือกของธนาคารฯ ดังนี้

ผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 5 คน

ลำดับ ชื่อ - สกุล
1 นายภุชพันธ์  หุ่นแจ้ง
2 นายศิราม  จิโนวัฒน์
3 นายวสันต์  พึ่งษา
4 นางสาวสมาพร  ฝากามน
5 นายพัฒนพงษ์  ประทีประเสน

ขึ้นทะเบียนสำรอง จำนวน 2 คน

ลำดับ ชื่อ - สกุล
1 นายรพีพัฒน์  ชาญจิรภรณ์
2 นายภาคภูมิ  ขอมปรางค์
           

ทั้งนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จะเรียกบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานในฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ต่อไป และหากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัว หรือปฏิเสธการบรรจุ  จะถือว่าสละสิทธิการบรรจุในครั้งนี้  สำหรับการเรียกบรรจุบุคคลที่มีรายชื่อในลำดับสำรอง  จะเรียกบรรจุตามลำดับที่ธนาคารประกาศไว้  หากผู้มีรายชื่อในลำดับสำรองไม่มารายงานตัวหรือปฏิเสธการบรรจุ  จะถือว่าสละสิทธิในการบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคาร

อนึ่ง  การขึ้นทะเบียนสำรองมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ประกาศ  โดยธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะประกาศยกเลิกการขึ้นทะเบียนสำรองก่อนถึงวันที่กำหนดให้  และเมื่อการขึ้นทะเบียนสำรองครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี  หรือมีประกาศยกเลิกแล้ว จะไม่มีผลผูกพันกับธนาคารอีกต่อไป

ประกาศ  ณ วันที่   11   มกราคม  พ.ศ. 2560

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์