ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ประกาศฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สั่งพิมพ์หน้านี้
ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ฝ่ายบริหารโครงการสารสนเทศ
11 มกราคม 2560

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง  รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

*********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลภายอกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารโครงการสารสนเทศ นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์  โดยมีรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่ ดังต่อไปนี้

วัน/เวลาสัมภาษณ์       :         วันที่  18  มกราคม พ.ศ. 2560    เวลา 13.00 น. – 16.30 น.

สถานที่สัมภาษณ์        :         ห้องเกล็ดดาว  ชั้น 3 อาคาร 2  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่  

ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์ระบบงานอาวุโส

เลขที่สอบ
ชื่อ - สกุล
F001 นายปริทัศน์  ชมพูธัญ
F002 นายคมสันต์  วิศาลศาสตร์บำรุง

ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์ระบบงาน

เลขที่สอบ
ชื่อ - สกุล
G006 นางสาวมาดีนะฮ์  สุดวิไล
G008 นายอภิชาติ  มีแสง

ตำแหน่งพนักงานบริหารโครงการสารสนเทศ  

เลขที่สอบ
ชื่อ - สกุล
H001 นางสาววรรณิศา  ทรัพย์เพิ่ม
H007 นางสาวงามพิศ  จ้อยเส็งสุข
H010 นางสาวนฤมล  แก้วผึ้ง
H025 นางสาววิริยาภรณ์  เตชะกฤตธีรพงศ์

ทั้งนี้  ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ข้างต้น ธนาคารได้พิจารณาจาก คุณสมบัติตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริง และไม่มี คุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงาน
ธนาคาร

ประกาศ  ณ วันที่  11  มกราคม  พ.ศ. 2560

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์