ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ประกาศฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สั่งพิมพ์หน้านี้
ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ฝ่ายปฏิบัติการสารสนเทศ
11 มกราคม 2560

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์   ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานปฏิบัติงานในฝ่ายปฏิบัติการสารสนเทศ นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่ทดสอบ  ดังนี้

วัน / เวลา สอบ :  วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.  2560    เวลา 13.00 น. – 14.30 น.

สถานที่สอบ     :   ห้องเกล็ดดาว  ชั้น 3  อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่  

ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์    ส่วนปฏิบัติการสารสนเทศ

เลขที่สอบ ชื่อ - สกุล
B015 นายสนธยา  อภัยภักดิ์
B016 นายชาญชัย  จับสังข์
B027 นายเอกณัฏฐ์  อเนกเจริญวณิช
B030 นายณรงศักดิ์  แสวงผล
B035 นายทวิช  กฤตลักษณ์กุล
B039 นายภูรีภัทร  โสตถิรัตนพันธุ์

 ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์     ส่วนเทคนิคปฏิบัติการ

เลขที่สอบ ชื่อ - สกุล
C001 นางสาวยลดา  กีรติศักดิ์กุล
C002 นายวิศรุตม์  อุตมโชติ
C003 นางสาววิศนี  สุธรรมปวง
C005 นายจิรายุ  วรรณชากร

วัน / เวลา สอบ : วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.  2560    เวลา 14.45 น. – 17.00 น.

สถานที่สอบ     :  ห้องเกล็ดดาว  ชั้น 3  อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่  

ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์    งาน  Data Base

เลขที่สอบ
ชื่อ - สกุล
D001 นายกฤษฎา  เผ่าเจริญ
D003 นางสาว ก.แก้ว  วัฒนาสกุลเจริญ
D005 นางสาวกฤตติการ ศรีจันทร์อ่อน
D008 นางสาวสุรางค์รัตน์  คำแหง

 ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์    ส่วนเครือข่าย

เลขที่สอบ
ชื่อ - สกุล
E001 นายพีรพัฒน์  สีสายคำ
E011 นายฉนานนท์  ตันสกุล
E012 นายวิทวัส  รู้คุณ
E025 นายพงศกร  โศภัตวรพงศ์
E027 นางสาวสุภาวดี  ยกกระโทก
E040 นายปรัชญา  พวงพันธุ์
E044 นายอุดมมงคล  ทรัพย์ไพบูลย์
E047 นายสามารถ  วิภวพงศ์

ทั้งนี้  ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ข้างต้น ธนาคารฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงาน

ประกาศ  ณ วันที่  11  มกราคม  พ.ศ. 2560

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์