ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ประกาศฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สั่งพิมพ์หน้านี้
ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
11 มกราคม 2560

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์   ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานปฏิบัติงานในฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่ทดสอบ  ดังนี้

วัน / เวลา สอบ :  วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.  2560    เวลา 13.00 น. – 16.30 น.

สถานที่สอบ     :  ห้องเกล็ดดาว  ชั้น 3  อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่  

เลขที่สอบ ชื่อ - สกุล
A008 นายธนวัฒน์  สุขวิบูลย์
A017 นายวิรุต  จันทะไพร
A021 นางสาวสลิลรัชต์  ธะระสวัสดิ์
A025 นายรณชัย  จำศิล
A026 นายณัฐกมล  กาญจนาพิสิฐ

ทั้งนี้  ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ข้างต้น ธนาคารฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงาน

 

ประกาศ  ณ วันที่  11  มกราคม  พ.ศ. 2560

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์