ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
flash
หาค่าเงินงวด อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
จำนวนเงินที่ขอกู้ * [บาท]
*ตัวอย่าง : 100000
จำนวนปีที่ขอกู้*
[ปี] [เดือน]
10 6
อัตราดอกเบี้ย*
ตามประกาศ
6
เงินงวดที่ต้องผ่อนชำระ
[บาท/เดือน]
 
ท่านที่ต้องการ จะคำนวณหาเงินงวด ที่จะต้องผ่อนชำระหนี้เงินกู้ในแต่ละ งวด(เดือน)โดยให้ท่าน บันทึกรายการ กำหนด เงินต้นที่จะขอกู้อัตราดอกเบี้ยตาม ประกาศของธนาคารและจำนวนปีที่จะขอกู้ ตามช่องที่เตรียมไว้ข้างล่าง ท่านก็จะ ได้จำนวนเงินงวดตามที่ต้องการ

โดยปกติธนาคาร จะคิดหาเงินงวด ที่ต้องผ่อนชำระนั้น(ตารางเงินงวด) ธนาคารจะ บวกอีก 1 % จาก อัตราดอกเบี้ยที่ประกาศไว้ และผลลัพธ์ที่ได้ จะปัดตัวกลม 100 บาท (เศษ 1-99 ปัดเป็น 100)

ทั้งนี้เพื่อจะได้ไม่ต้องแก้ไขสัญญากู้เงินและเปลี่ยนแปลงสัญญา เงินงวด ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง อัตราดอกเบี้ย โดยธนาคารจะนำเงินส่วนเกินไปชำระเงินต้น ฉนั้นหากอัตราดอกเบี้ย ไม่เปลี่ยนแปลง ท่านจะชำระเงินกู้ หมดก่อนระยะเวลาที่ กำหนด ในสัญญาเงินกู้

หมายเหตุ
ผลการประเมินจากเครื่องคำนวนสินเชื่อเป็นเพียงการประเมินความสามารถในการกู้เบื้องต้นเท่านั้น การอนุมัติสินเชื่อสงวนสิทธิ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร