Q : การขอกู้เงินต่อเติมซ่อมแซมบ้านลูกค้าสามารถขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยได้หรือไม่

การกู้เงินกับธอส.

A : ตามประมวลรัษฎากร  เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ  เพื่อการยกเว้นภาษี ธนาคารจะออกหนังสือรับรองดอกเบี้ยฯ ให้ได้ในกรณี  กู้ซื้อที่ดินอาคาร, กู้ปลูกสร้าง-บ้านเพื่อที่อยู่อาศัย, กู้ซื้อห้องชุด

     ส่วนในกรณีขอกู้ซื้อที่ดินเปล่า, กู้ปลูกสร้างแฟลต (ถือว่าเป็นธุรกิจ), กู้ต่อเติมซ่อมแซมอาคาร,กู้ชำระหนี้ และกู้เพื่อซื้อ-อุปกรณ์ฯ ธนาคาร ไม่ได้ออกหนังสือรับรองดอกเบี้ยให้

© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 ธนาคารอาคารสงเคราะห์