Q : วิธีการขอซื้อทรัพย์ของ ธอส. ต้องทำอย่างไรบ้าง

บ้านมือสองกับธอส.

 A : ผู้สนใจซื้อทรัพย์ของธนาคาร ต้องปฎิบัติ ดังนี้

1) ผู้สนใจซื้อทรัพย์ของธนาคาร ต้องยื่นคำร้องขอซื้อทรัพย์พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน

2) ผู้ซื้อทรัพย์จะต้องวางเงินประกันซื้อทรัพย์ดังนี้

     2.1 ซื้อทรัพย์ในราคาไม่เกิน 500,000 บาท วางเงินประกันการซื้อ 5,000 บาท

     2.2 ซื้อทรัพย์ในราคาเกิน 500,000 – 1,000,000 บาท วางเงินประกันการซื้อ 10,000 บาท

     2.3 ซื้อทรัพย์เกิน 1,000,000 – 3,000,000 บาท วางเงินประกันการซื้อ 20,000 บาท

     2.4 ซื้อทรัพย์เกิน 3,000,000 บาท ขึ้นไป วางเงินประกันการซื้อ 50,000 บาท

© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 ธนาคารอาคารสงเคราะห์