ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ


ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ปี 2560 – 2564


การดำเนินงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ยึดตามแนวนโยบายของรัฐวิสาหกิจ (Statement of Direction: SOD) คือ มุ่งเน้นการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลางได้อย่างทั่วถึง โดยมีระบบข้อมูล และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ซึ่งธนาคารได้กำหนดยุทธศาสตร์หลัก 5 ด้าน คือ


ยุทธศาสตร์ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน เพื่อความยั่งยืนขององค์กร

สร้างความมั่นคงของเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง และรักษาการเติบโตของสินทรัพย์ เพื่อความเข้มแข็งทางการเงินและความยั่งยืนของธนาคาร โดยขยายฐานสินเชื่อที่มีคุณภาพ และบริหารจัดการหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งกำหนดแนวทางป้องกันไม่ให้สินเชื่อเป็น NPLs และกำหนดมาตรการในการบริหารสินเชื่อด้อยคุณภาพที่เคร่งครัด

ยุทธศาสตร์ 2 การขยายฐานสินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และปานกลาง

ขยายโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัย สำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง (Being Social Solution Bank) โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับกลุ่มลูกค้ารายได้น้อยและปานกลาง รวมถึงจัดทำโครงการ ธอส.โรงเรียนการเงิน เพื่อให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) เตรียมความพร้อมทางการเงินให้กับลูกค้า สร้างวินัยการออมเงิน  

นอกจากการขยายโอกาส ธนาคารมีแนวทางขยายฐานสินเชื่อเชิงธุรกิจ เพื่อสร้างรายได้ให้กับธนาคาร โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับกลุ่มลูกค้ารายได้ปานกลางและรายได้สูง (Being Business Solution Bank) และพัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและช่องทางในการสนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย รวมถึงนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การให้บริการแบบดิจิทัล (Digital Services)

ยุทธศาสตร์ 3 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีสมรรถนะสูง

ปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สนับสนุนยุทธศาสตร์ธนาคาร (HR Transformation for GHB Strategy) พัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากร เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวพร้อมทำงานร่วมกับเทคโนโลยี รวมถึงการรักษาระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร การรักษาพนักงานที่มีศักยภาพไว้กับองค์กร 

ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม รวมถึงยกระดับการบริการและการบริหารจัดการ

ส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร สนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้เป็นที่ยอมรับ ปรับปรุงระบบงานหลัก และระบบงาน Back Office เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยกระดับการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ รวมถึงเพื่อเตรียมพร้อมสู่การให้บริการแบบดิจิทัล (Digital Services)

ยุทธศาสตร์ 5 การเสริมสร้างองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

สร้างองค์กรให้มีธรรมาภิบาล โดยสร้างจิตสำนึก และค่านิยม ให้คนในองค์กรปฏิบัติงานและบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความมั่นใจและความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงสร้างองค์กรให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดกิจกรรมตอบแทนสังคมในรูปแบบต่างๆ ควบคู่กับการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของธนาคาร