ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ

 

 

ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญและทุกคนต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ ดังนั้น ธนาคารอาคารสงเคราะห์(“ธนาคาร”)ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญนั้น จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ธนาคารจึงขอเรียนแจ้งให้ทราบถึงนโยบายด้านข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของธนาคาร ดังนี้การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของธนาคาร
 • ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อการค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของธนาคาร และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธนาคารได้ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ธนาคาร หากท่านไม่ต้องการลงทะเบียนไว้กับธนาคาร ไม่ต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่เพิ่มเติมจากธนาคาร
 • ธนาคารสามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของธนาคารได้อย่างต่อเนื่อง ธนาคารอาจใช้อุปกรณ์ซอฟท์แวร์   เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ อันได้แก่ วัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์   การดูหน้าเว็บเพจจ์ต่างๆ   เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต   และการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของธนาคาร ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
 • ธนาคารอาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล   และใช้บริการระบบเชื่อมโยงข้อมูล   โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของธนาคารนั้น ธนาคารอาจใช้ระบบ "คุกกี้" (cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของคำขอของผู้ใช้บริการ ระบบ "คุกกี้" นั้น คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของธนาคาร  โดย "คุกกี้" นั้นจะได้รับการกำหนดโดยธนาคาร และจะสิ้นผลลงภายหลังจากการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของธนาคาร


การรวบรวมและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่าน จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของธนาคาร อย่างถูกต้องตามกฎหมาย การให้บริการที่ดีที่สุด และการออกแบบผลิตภัณฑ์ข้อเสนอพิเศษ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม   สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  โดยขอข้อมูลจากท่านโดยตรง  ด้วยกระบวนการสมัคร  หรือทางบริการเสริมซึ่งต้องใช้บุคคลติดต่อกับท่าน  หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ จดหมายอิเล็คทรอนิคส์ หมายเลขโทรศัพท์หรือหมายเลขโทรสาร ลักษณะทางภูมิภาคที่อยู่อาศัย และเลขประจำตัวของท่านแก่ธนาคาร ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ  ของท่านแก่ธนาคารแล้ว  ธนาคารจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ  ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับของธนาคาร
 • ข้อมูลเกี่ยวกับท่านจะถูกเก็บรวบรวม และรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่ธนาคาร และท่านยังคงมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อกัน และตามที่กฏหมายกำหนด นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่งจดหมายอิเล็คทรอนิคส์มายังธนาคาร   ธนาคารจะเก็บเนื้อหาในจดหมายอิเล็คทรอนิคส์  ที่อยู่ของจดหมายอิเล็คทรอนิคส์  และการโต้ตอบจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ดังกล่าวไว้   เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน   หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล   และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างท่านกับธนาคาร  


การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • ธนาคารจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ เว้นแต่
  • ธนาคารได้ความยินยอมจากท่าน
  • เพื่อช่วยให้การทำธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วง
  • เปิดเผยแก่ บริษัท ข้อมูลเครดิต หรือผู้แทนในการรายงานข้อมูลซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกัน
  • เป็นไปตามที่ กฏหมายให้อำนาจ หรือกำหนดไว้ เช่น ธนาคารอาจต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่าน ตามคำสั่งศาล หรือกฏหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ หรือองค์กรที่มีอำนาจตามกฏหมาย
 • ธนาคารอาจทำความตกลงกับบุคคลภายนอก ที่เป็นตัวแทน หรือเป็นคู่สัญญาในฐานะผู้ขาย หรือผู้รับจ้างของธนาคาร เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการให้บริการ หรือจัดหาระบบ หรือเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานหรือดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ของธนาคารให้มากยิ่งขึ้น   ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับธนาคารดังกล่าว จะได้รับทราบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นอย่างจำกัด  อีกทั้ง จะต้องสงวนรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ ตามมาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคาร   อีกทั้งยังต้องผูกผันรับผิดชอบตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วยเช่นกัน
 • ธนาคารอาจทำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอก ในการพัฒนา บำรุงรักษาระบบการธุรกรรมของธนาคาร และการเปิดเผยปัจจัยสำคัญหรือบริการในนามของธนาคาร ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับธนาคาร  หรือเข้ามาดำเนินการในนามของธนาคารนั้น  จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของธนาคารไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกผันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย  เมื่อใดก็ตามที่ธนาคารได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของธนาคาร องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฏิบัติตาม  มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของธนาคารด้วยเช่นกัน
   

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล
 • ธนาคารจะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ
 • อย่างไรก็ดีเป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่า ปัจจุบันนี้ยังไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยใดๆ ที่สามารถปกป้อง ข้อมูลของท่านจากการถูกทำลายหรือถูกเข้าถึงโดยบุคคลที่ปราศจากอำนาจได้อย่างเด็ดขาด


การดูแลความถูกต้องของข้อมูล

ธนาคารมีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า นอกจากนี้ ธนาคารมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย