1. สำเนาบัตรประชาชน/รัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการพร้อมฉบับจริง
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน ทุกหน้า ทุกคนพร้อมฉบับจริง
  3. สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ในมรณะบัตร/ใบแจ้งความแยกกันอยู่ พร้อมฉบับจริง
  4. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสพร้อมฉบับจริง
  5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)พร้อมฉบับจริง
  6. ใบรับรองเงินเดือน (ฉบับจริง) หรือ หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการข้อตกลง (ฉบับจริง)
  7. สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับรองเงินเดือนปัจจุบัน 3 เดือน ย้อนหลัง(ฉบับจริง )
  8. สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายการย้อนหลัง 12 เดือน หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่น ๆ พร้อมฉบับจริง หรือ Statement ที่สถาบันการเงินออกให้พร้อมประทับตรารับรองทุกฉบับ
  9. สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนฯ(ภงต.90, 91, ทวิ 50, หนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย)
  10. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้พร้อมใบเสร็จตัวจริงจากกรมสรรพากร ย้อนหลัง 6 เดือน
  11. รูปถ่ายกิจการ จำนวน 3-4 รูป
  12. สำเนาในประกอบวิชาชีพ, ในอนุญาตประกอบการ
  13. สมุดทะเบียนรถยนต์, รูปถ่ายรถยนต์ 2-3 รูป
  14. สำเนาสัญญาซื้อขาย/สัญญาวางมัดจำ/สัญญาเช่าซื้อการเคหะฯและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ(กรณีซื้อ)
  15. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านของผู้ขาย (รับรองสำเนา)
  16. สำเนาหนังสือสัญญากู้เงิน บันทึกต่อท้ายสัญญากู้เงิน
  17. สำเนาสัญญาจำนอง
  18. ใบเสร็จการผ่อนชำระย้อนหลัง 24 เดือน(กรณีไถ่ถอน)
  19. ใบขออนุญาตปลูกสร้าง/รื้อถอนอาคาร
  20. แบบแปลน รูปพื้น, ด้านข้างทั้ง 4 ด้าน , ด้านตัดขวาง
  21. สำเนาสัญญาจ้างเหมาปลูกสร้าง (กรณีปลูกสร้าง/ต่อเติม) พร้อมสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเหมา
  22. หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคารเลขที่.....................
  23. ใบประมาณราคาค่าปลูกสร้าง
  24. สำเนาสัญญาขาย/ให้ ฉบับกรมที่ดิน
  25. สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก/หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2(2ชุด) *
    หมายเหตุ * กรณีกู้เงินเพื่อซื้อทรัพย์มือสองต้องมีเอกสารประกอบการขอกู้เงินที่เป็นสำเนาโฉนดที่ดิน หรือ นส.3 ก หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด ฉบับสำนักงานที่ดินที่ได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องจากเจ้าพนักงานที่ดิน
MD คำนวณสินเชื่อ Pay Card ค้นหาสาขา