ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
flash
ธุรกิจส่วนตัว ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ย่อมต้องการความสะดวกสบายในการบริหารเงิน บัญชีเงินฝากกระแสรายวันช่วยหมุนเวียนธุรกิจคุณด้วยการสั่งจ่ายเช็คแทนการพกเงินสด จึงคล่องตัวกว่าเงินฝากกระแสรายวันของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฝากในอัตราตามประกาศของธนาคารฯ


เงื่อนไขการฝากและถอนเงิน

  • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000.- บาทธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับเงินต้นส่วนที่เกิน 10,000.- บาท โดยคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน และต้องใช้เช็คในแต่ละเดือนไม่เกิน 20 ฉบับ 
  • ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง โดยนำฝากเข้าทุกวันสิ้นงวดบัญชี (สิ้นเดือนมิถุนายน และสิ้นเดือนธันวาคม) แต่ถ้าหากผู้ฝากปิดบัญชีไปก่อนที่ธนาคารจ นำดอกเบี้ยเข้าบัญชี ใน งวดนั้น ๆ ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้
  • หากเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 500 บาท และหยุดเคลื่อนไหวตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ธนาคารฯจะคิดค่ารักษาบัญชีครั้งละ 100 บาท ปีละ 2 ครั้ง


ธนาคารฯกำหนดคุณสมบัติสำหรับการเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
  • ต้องมีเงินฝากกับธอส.ขั้นต่ำ 1 แสนบาท และต้องเปิดบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมแสดงหลักฐาน การฝาก หรือ
  • มีบุคคลแนะนำที่น่าเชื่อถือได้ หรือ
  • ได้รับอนุมัติจากผู้จัดการสาขา หรือหัวหน้างานการเงิน ขึ้นไป