ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
flash

 
สูตรการคิดเงินงวดในการผ่อนชำระเงินกู้รายเดือน

 
หมายถึง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามประกาศของธนาคารแต่ละช่วงเงินกู้ที่ขอกู้
หมายถึง ระยะเวลากู้เป็นเดือน (1 ปีมี 12 เดือน) 

หมายถึง จำนวนเงินต้นที่ขอกู้จากธนาคาร 
  หมายถึง เงินงวดที่จะต้องผ่อนชำระค่าเงินกู้ในแต่ละเดือน 
,
  หมายถึง เป็นเพียงตัวแปรของกลุ่มค่าที่ใช้คำนวณ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจเพราะถ้าค่าของ , เข้ามาแทนที่ในสูตร จะทำให้สับสนที่เครื่องหมายต่างๆ  
     
     
P : เงินต้น 500,000 บาท
r   : อัตราดอกเบี้ย 7.50 %
t   : ระยะเวลากู้ 20 ปี (12 x 20 = 240 เดือน)
I   :
7.50
 
 
1200
 
 
 
 
ดังนั้น จะต้องผ่อนชำระเดือนละ 4027 บาท  

 
1.อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ไม่ต้อง + 1) = 7.50% ปัดตัวกลม 100 (เศษ 01-99 บาท ปัดเป็น 100 บาท)
 
 
4100 ( ปัดตัวกลม 100) ดังนั้น จะต้องผ่อนชำระเดือนละ 4100 บาท  
 
2.อัตราดอกเบี้ยลอยตัว อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ต้อง + 1) = 7.50% = 7.50 + 1 = 8.50% ปัดตัวกลม 100 (เศษ 01-99 บาท ปัดเป็น 100 บาท)
 
 
4400 ( ปัดตัวกลม 100) ดังนั้น จะต้องผ่อนชำระเดือนละ 4400 บาท