ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ใบรับเงินฝากประจำ(Fixed Deposit Receipt) FDR ตราสารที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้เปิดให้บริการแก่ลูกค้าสามารถกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยตามที่ตกลง ซึ่งผู้ฝากจะได้รับเงินฝากคืนพร้อมดอกเบี้ยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด ใบรับเงินฝากประจำของ ธอส.จัดเป็นเงินฝากประจำประเภทหนึ่งสามารถเลือกระยะเวลาฝากได้ทั้ง  ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว


ประเภทของใบรับเงินฝากประจำ
 • กำหนดระยะเวลาฝากเอง
 • ประเภทรายวัน เช่น 7 วัน, 14 วัน
 • ประเภทเมื่อครบ Fixed Deposit เช่น 1 เดือน, 2 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน, 12 เดือน, 24 เดือน, 36 เดือน และ 60 เดือน

 

เงื่อนไขการฝากตามใบรับเงินฝากประจำ
 • เปิดบัญชีต้องแสดงหลักฐาน ตามที่ธนาคารฯ กำหนด
 • ใบรับเงินฝากประจำ 1 ฉบับใช้รับเงินฝากได้ 1 ครั้ง
 • เปิดบัญชีครั้งแรกจำนวนเงินขั้นต่ำ 100,000 บาท และการฝากครั้งต่อไปไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท
 • ใบรับเงินฝากประจำประเภทกำหนดระยะเวลา หากไถ่ถอนก่อนกำหนดคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยประเภทออมทรัพย์ของธนาคารฯ  ณ วันที่ฝากใบรับเงินฝากประจำ ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบธนาคารฯ
 • หากใบรับเงินฝากประจำเกินกำหนดระยะเวลา (Over Due) นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนด ธนาคารฯ จะคิดอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราออมทรัพย์ของธนาคารฯ ณ ปัจจุบัน ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบธนาคารฯ
 • ธนาคารฯ หักภาษี ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยรับทั้งจำนวนเพื่อนำส่งกรมสรรพากร
 • ครบกำหนดจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะเท่านั้น (A/C PAYEE ONLY)
 • ใบรับเงินฝากประจำให้บริการเฉพาะที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่เท่านั้น

 

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
 
บุคคลธรรมดา
 • บัตรประจำตัวประชาชน  บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ

นิติบุคคล   (ห้างหุ้นส่วนสามัญ, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัทจำกัด, บริษัทจำกัด มหาชน)

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้ โดยนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 1 เดือน
 • รายงานการประชุม หรือหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี ซึ่งมีข้อความกำหนดว่า
  • ที่ประชุมเห็นชอบให้เปิดบัญชี โดยระบุประเภทบัญชี และธนาคารที่ต้องการเปิดบัญชี
  • กำหนดผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายและเงื่อนไขในการสั่งจ่าย
  • ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ลงนามรับรองพร้อมตราประทับ (หากมีตราประทับ)
 •  บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนของบุคคล ดังต่อไปนี้
  • บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป พร้อม บอจ.5 หรือเอกสารแสดงการถือหุ้น  ** ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป ให้ใช้บัตรประชาชน หรือเอกสารแสดงตนของผู้มีตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงสุด***
  • ผู้ที่ลงนามเปิดบัญชี และผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย
  • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
 • เอกสารแสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)
  กรณีผู้ประกอบการเป็น บจ. บมจ. ให้จัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
  (นายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน)
  • บอจ.2 หนังสือบริคณห์สนธิ
  • บอจ.3 รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (กรณีมีตราประทับ)
  • บอจ.4 รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือมติพิเศษ (ถ้ามี)
  • บอจ.5 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  • ฝ่ายการตลาดและพันธมิตร  โทร. 02-202-1756, 02-202-1576, 02-202-1953, 02-202-1304 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 9  จันทร์-ศุกร์  9.00 – 16.30 น.
  • ฝ่ายธนบดีธนกิจ  โทร. 02-202-1311, 02-645-9000 ต่อ 6440, 6428, 6493, 6434  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 9  จันทร์-ศุกร์  9.00 – 16.30 น.