ธอส.โรงเรียนการเงิน | การกำกับดูแลกิจการ | กิจกรรมเพื่อสังคม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างใบรับเงินฝากประจำ (Fixed deposit receipt ชื่อย่อ FDR) เป็นเงินฝากรูปแบบใหม่ ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้เปิดให้บริการแก่ลูกค้า โดยผู้ฝากสามารถถอนเงินก่อนครบกำหนดได้ และได้รับดอกเบี้ยตามกฎเกณฑ์ที่ธนาคารฯ กำหนดไว้


ประเภทของใบรับเงินฝากประจำ
 • ประเภทเมื่อทวงถาม (Call Deposit) หรือเผื่อเรียก
 • ประเภทรายวัน (Day Deposit) มี 2 ชนิดคือ 7 วัน และ 14 วัน
 • ประเภทกำหนดระยะเวลาครบกำหนด (Term Deposit ) หรือ ใบรับเงินฝากประจำประเภท 1-2-3-6-12 เดือน และ 1-2-3-5 ปี(Fixed Deposit)


เงื่อนไขในการให้บริการ
 1. ลูกค้าต้องเปิดบัญชีเงินฝากใบรับเงินฝากประจำ  ทำแบบตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้า (KYC FROM)และต้องแสดงหลักฐานตามที่ธนาคารฯกำหนด
 2. ชื่อบัญชีและเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลเดียวกัน จะใช้นามสมมติหรือนามแฝงไม่ได้
 3. เปิดบัญชีใหม่ครั้งแรกต้องฝากเงินขั้นต่ำ 100,000 บาทขึ้นไปและในการฝากครั้งต่อไปใบรับเงินฝากประจำ ต้องมียอดเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท
 4. ในกรณีฝากประเภททวงถาม จะรับฝากเฉพาะนิติบุคคล สถาบันการเงิน ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยมีเงินฝากขั้นต่ำ 1,000,000 บาทขึ้นไป และในการฝากครั้งต่อไปต้องมียอดเงินฝาก ไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท
 5. ใบรับเงินฝากประจำ 1 ฉบับ ใช้รับฝากเงินได้ 1 ครั้ง
 6. ใบรับเงินฝากประจำประเภทกำหนดระยะเวลา (Term) หากไถ่ถอนก่อนกำหนดคิดอัตราดอกเบี้ยให้เท่ากับอัตราดอกเบี้ยประเภทออมทรัพย์ของธนาคารฯ ณ วันที่ฝากใบรับเงินฝากประจำ
 7. หากใบรับเงินฝากประจำเกินกำหนดระยะเวลา (Over Due) นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนด ธนาคารฯจะคิดอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราออมทรัพย์ ของธนาคารฯ ณ ปัจจุบัน
 8. ใบรับเงินฝากประจำประเภทเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ยจะปรับเปลี่ยนตามประกาศ ของธนาคารฯ เป็นช่วงระยะเวลาหรืออัตราลอยตัว (Call Float Rate)
 9. ธนาคารฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยรับทั้งจำนวนเพื่อนำส่งกรมสรรพากร
 10. ใบรับเงินฝากประจำให้บริการเฉพาะที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่เท่านั้น
 11. ในกรณีไถ่ถอนเงิน หรือ ต่ออายุใบรับเงินฝากประจำ  ลูกค้าต้องลงนาม สลักหลังใบรับเงินฝากประจำนั้นๆ และส่งคืนให้กับธนาคารฯ เพื่อแลกเปลี่ยนกับเช็คหรือใบรับเงินฝากประจำฉบับใหม่


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  • ผู้สนใจสามารถสอบถาม รายละเอียด และติดต่อได้ที่ ฝ่ายเงินฝาก อาคาร 2 ชั้น 9 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 8.30 น.-16.30 น. หรือ โทร. 0-2202-1311, 0-2202-1756, 0-2202-1793, 0-2202-1953, 0-2202-1791