การกำกับดูแลกิจการ | กิจกรรมเพื่อสังคม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
flash

 

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคาร เป็นอัตราดอกเบี้ยที่อิงกับอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานตาม MRR, MLR และ MOR ประกาศ ณ วันที่ 2 มิ.ย. 2558

 

MRRอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี6.75%
MLRอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา6.65%
MORอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี 7.25%
ทำสัญญาตั้งแต่ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 จนถึง วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2549
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

เงินกู้ระยะยาว

1. อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสำหรับลูกค้าทั่วไป *
MRR
2. อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้า กู้ซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม และไถ่ถอน จำนองจากสถาบันการเงินอื่น
MRR
ประเภทลอยตัวพิเศษ
 • ปีที่ 1MRR-2.00
 • ปีที่ 2MRR-2.00
 • ปีที่ 3MRR-1.00
 • ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุของสัญญาMRR-0.50
3. อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้า กู้ชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย กู้ซื้อ/จัดให้มีอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย
MRR
4. อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ากู้ชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย กู้ซื้อ/จัดให้มีอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย ที่เลือกรับเงินกู้เป็นวงเงินหมุนเวียน
MLR
5. อัตราดอกเบี้ยคงที่ สำหรับลูกค้าที่มีสัญญาผูกพันกับธนาคาร ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยประเภทคงที่อีกครั้ง
ประเภทคงที่ 3 ปี
 • ปีที่ 1 - ปีที่ 36.50
 • ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุของสัญญา ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา
ประเภทคงที่ 5 ปี
 • ปีที่ 1 - ปีที่ 57.00
 • ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุของสัญญา ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา 
6. อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าเดิมที่ขอเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

 • ปีที่ 1MRR-2.00
 • ปีที่ 2MRR-2.00
 • ปีที่ 3MRR-1.00
 • ปีที่ 4MRR-0.50
7. อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าโครงการสินเคหะ
8. อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้า โครงการสวัสดิการข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2535
ปีงบประมาณ 2534
 • วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท(MRR-1.25)/2
 • วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท(MRR-0.75)/2
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2537
 • วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท(MRR-3.75) X 2/3+2.50
 • วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท(MRR-3.25) X 2/3+2.50
เงินกู้ประเภทแฟลตให้เช่าMLR
เงินกู้เบิกเกินบัญชีMOR

* หมายความรวมถึงอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสำหรับบุคคลทั่วไป

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

เงินกู้รายย่อยระยะยาว

1. อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
MRR
2. อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้า กู้ซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม และไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น
ประเภทลอยตัวพิเศษ
 • ปีที่ 1 MRR-2.00
 • ปีที่ 2MRR-2.00
 • ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุของสัญญาMRR-1.00 
3. อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้า กู้ชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย กู้ซื้อ/จัดให้มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความ สะดวก ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย
MRR
4. อัตราดอกเบี้ยคงที่ สำหรับลูกค้าที่มีสัญญาผูกพันกับธนาคาร ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยประเภทคงที่อีกครั้ง
4.1 ประเภทคงที่ 3 ปี
 • ปีที่ 1 - ปีที่ 36.50
 • ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุของสัญญา ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา
4.2 ประเภทคงที่ 5 ปี
 • ปีที่ 1 - ปีที่ 57.00
 • ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุของสัญญา ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา 
5. อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าเดิมที่ขอเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
ประเภทลอยตัวพิเศษ
 • ปีที่ 1 MRR-2.00
 • ปีที่ 2MRR-2.00
 • ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุของสัญญาMRR-1.00 
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

1. เงินกู้รายย่อยระยะยาว (สำหรับบุคคลทั่วไป)
 • จำนวนเงินให้กู้
  MRR-0.75
  ไม่เกิน 200,000 บาท
 • จำนวนเงินให้กู้
  MRR-0.25
  ไม่เกิน 3,000,000 บาท
 • จำนวนเงินให้กู้
  MRR
  เกิน 3,000,000 บาท
2. เงินกู้โครงการสินเคหะ

2.1 เงินกู้โครงการเงินฝาก ประจำสินเคหะ

 • จำนวนเงินให้กู้
  MRR-1.25
  ไม่เกิน 200,000 บาท
 • จำนวนเงินให้กู้
  MRR-0.75
  ไม่เกิน 3,000,000 บาท
 • จำนวนเงินให้กู้
  MRR-0.50
  เกิน 3,000,000 บาท

2.2 เงินกู้โครงการเงินฝากออมทรัพย์สินเคหะ

 • จำนวนเงินให้กู้
  MRR-1.75
  ไม่เกิน 200,000 บาท
 • จำนวนเงินให้กู้
  MRR-1.25
  ไม่เกิน 500,000 บาท
3. เงินกู้โครงการสวัสดิการ (ไม่มีเงินฝาก)
 • จำนวนเงินให้กู้
  MRR-1.75
  ไม่เกิน 200,000 บาท
 • จำนวนเงินให้กู้
  MRR-1.25
  ไม่เกิน 3,000,000 บาท
 • จำนวนเงินให้กู้
  MRR-1.00
  เกิน 3,000,000 บาท

1. อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ ธนาคารกำหนดร้อยละ 13.50 ต่อปี

2. เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ กู้เงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์

คำนวณสินเชื่อ