นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการธนาคาร มีหน้าที่กำกับดูแลระบบงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร ตามหลักการและแนวทาง การกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี2552 และระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ของ สคร.และได้มีการทบทวน ติดตามประเมิน ผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ธนาคารปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ จริยธรรมได้ครบถ้วน และเพื่อนำองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของธนาคารตามกรอบที่กำหนดไว้จึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร ดังนี้ “คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหารและพนักงานมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร เพื่อก่อให้เกิด ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholder) ว่าการดำเนินงานทั่วทั้งองค์กรของธนาคารเป็นไปโดยยึดประโยชน์ของประชาชน เป็นหลักบนพื้นฐานที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อภารกิจและหน้าที่ที่มีต่อลูกค้า ทั้งปวงโดยความเสมอภาค

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ธนาคารเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีธนาคารจึงได้ปรับปรุงระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ด้าน CG ของคณะกรรมการธนาคารให้สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์พันธกิจ และค่านิยมของธนาคาร ถ่ายทอดสู่ผู้บริหารและพนักงาน และกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดรับกับ หลักการกำกับดูแลที่ดีของ สคร.7 ประการ ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability) ความสำนึกในหน้าที่ ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริตและจะต้องพิจารณา ให้เกิดความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติและไม่แบ่งแยกลูกค้า (Equitable Treatment) ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถ ตรวจสอบได้และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส (Transparency) การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมูลค่าใดๆ นั้น จะต้องเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน (Value Creation) การส่งเสริมพัฒนา การกำกับดูแล และจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ (Ethics) การส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของ ชุมชนหรือท้องถิ่น (Participation) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบ ถือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทั่วทั้งองค์กร

เป้าหมายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  1. ส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดขึ้นในธนาคารทุกฝ่าย/สำนักอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนมีแนวทางปฏิบัติการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างชัดเจน
  2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในกิจกรรมส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามพื้นที่และสาขาทั่วประเทศ รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการเสนอแนวคิดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร
  3. การติดตาม รายงานผล และประเมินผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะอนุกรรมการ CG&CSR คณะกรรมการ CG& CSR และคณะกรรมการธนาคารอย่างสม่ำเสมอ