ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง
รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี

.........................................................................................

Download ใบสมัคร

             ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี (CFO) จำนวน 1 อัตรา ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครดังต่อไปนี้

   
1. คุณสมบัติทั่วไป
  1.1 อายุไม่เกิน 56 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
  1.2 สามารถทำงานให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้เต็มเวลา
  1.3 มีสัญชาติไทย
  1.4 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
  1.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
  1.6 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
  1.7 ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น
  1.8 ไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
  1.9 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย หรืออยู่ในระหว่างการสอบสวน หรือการพิจารณาทางวินัย หรือถูกพักงาน หรือถูกสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกับถูกพักงาน
  1.10 ไม่เคยถูกไล่อออก ปลดออก หรือให้ออกจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน เพราะประพฤติชั่ว หรือกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือหย่อนความสามารถ
     
2.  คุณสมบัติเฉพาะ
  2.1 จบการศึกษาพื้นฐานไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร  การบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2.2 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านบริหารการเงิน การลงทุน และ การบัญชีไม่น้อยกว่า 10 ปี ในสถาบันการเงินที่มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท และเป็นหรือเคยเป็น ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บริหารสูงสุดขึ้นไปหรือเทียบเท่า
  2.3 มีความรอบรู้เกี่ยวกับสถาบันการเงิน ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจของประเทศ
  2.4 มีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่รับรองโดยทั่วไป และกฎระเบียบ ข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ใช้ในการกำกับดูแลสถาบันการเงิน
  2.5 มีความรู้ความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อสื่อสารในเกณฑ์ดี
     
3.  เงื่อนไขการจ้าง
  3.1 สัญญาจ้างมีกำหนดคราวละไม่เกิน 4 ปี เว้นแต่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ถือว่าสัญญาจ้างสิ้นสุด มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 6 เดือนและทุกปี จนครบสัญญาจ้าง หากไม่ผ่านการประเมินผลงานจะถูกเลิกสัญญาจ้าง
  3.2 เมื่อครบกำหนดตามสัญญาจ้างแล้ว หากมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ สามารถได้รับการพิจารณาต่อสัญญาจ้างได้อีกคราวละไม่เกิน 4 ปี แต่ไม่เกินอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่วาระใดจะถึงก่อน
  3.3 ค่าจ้างเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
     
4.  เอกสารประกอบการรับสมัคร
  4.1 ประวัติ (Resume) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 6 ชุด
  4.2 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว ที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 6 รูป
  4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 6 ชุด
  4.4 สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวนอย่างละ 6 ชุด
  4.5 หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน จำนวน 6 ชุด พร้อมทั้งให้ระบุบุคคลอ้างอิงในประเทศไทย อย่างน้อย 3 คน
  4.6 แสดงวิสัยทัศน์การบริหารงานในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี เนื้อหาไม่เกิน 3 หน้า กระดาษ A4 จำนวน 6 ชุด
  4.7 แผนการบริหารและการจัดการทางการเงินของธนาคารในภาพรวม  เนื้อหาไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A 4 จำนวน 6 ชุด
เอกสารประกอบการรับสมัครในข้อ 4.6 และข้อ 4.7 ให้แยกซองปิดผนึก ลงนามกำกับในเอกสารทุกหน้า ทั้งนี้ ธนาคารจะเปิดซองเอกสารของผู้สมัครทุกคนพร้อมกันเมื่อครบกำหนดการปิดรับสมัครแล้ว
 
5.  การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครเป็นหนังสือปิดผนึกถึง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 11 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถนนพระรามที่ 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0-2202-1942 และ 0-2202-1847 โทรสาร 0-2202-1269 ในวันและเวลาทำการ 08.30 – 16.30 น. และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

ทั้งนี้รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554

ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครได้ ดังนี้

  5.1 ยื่นด้วยตนเอง
  5.2 มอบหมายให้บุคคลอื่นยื่นแทน โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทน
  5.3 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ซึ่งธนาคารจะพิจารณาเฉพาะเอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์ภายใน
วันที่ 9 กันยายน  พ.ศ. 2554  โดยจะถือเอาวันที่ประทับตราหน้าซองจากไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ
     
6.  การพิจารณาคัดเลือก
  6.1 ธนาคารจะดำเนินการคัดเลือกจากข้อมูลใบสมัคร และเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร โดยธนาคารจะพิจารณาข้อมูลของผู้สมัคร และจะเชิญผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นมาสัมภาษณ์ตาม วัน เวลา และสถานที่ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป
  6.2 ในกรณีที่ธนาคารเห็นว่าจำนวนผู้สมัครน้อยเกินไป หรือไม่มีผู้สมัครคนใดสมควรได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งดังกล่าว ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะขยายระยะเวลาการรับสมัคร 
หรือยกเลิกการรับสมัครคราวนี้  และดำเนินการรับสมัครใหม่ โดยผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายและ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ

             ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่เห็นสมควรเท่านั้น

ประกาศ  ณ  วันที่  25  สิงหาคม  พ.ศ. 2554
ธนาคารอาคารสงเคราะห์